FAIRTRANS Policyslutsatser #3: Digitaliseringens roll för rättvis klimatomställning i Sverige

Forskarna konstaterar att både digitalisering och klimatomställning kan antingen öka klyftorna eller främja fördelar för samhället. Begreppet rättvis klimatomställning engagerar både näringslivet och civilsamhället och betonar vikten av att uppnå klimatmålen utan att någon lämnas utanför processen. Slutsatserna understryker även behovet av att prioritera miljömässig hållbarhet vid utvecklingen av digitala verktyg och processer. Den betonar […]

Workshop #4 En rättvis och verksam klimatpolitik – vilka beslut behöver fattas?

Det var kärnan i höstens stora workshop med deltagare från FAIRTRANS, där forskare och representanter från civilsamhället samlades för att utforska nyanserna i framtidens klimatpolitik. Programmet kretsade kring kriterier för effektiva klimatpolitiska styrmedel och dess viktning – för- och nackdelar med olika strategier för att öka acceptansen för klimatåtgärder, inklusive differentiering, återförsel av intäkter och […]

Vilka investeringar bör prioriteras för att Sverige ska nå en rättvis koldioxidbudget?

För att minska klimatpåverkande utsläpp är det nödvändigt att företag ställer om till en mer klimatsmart produktion. Men det kräver också att bolagen ’lägger pengarna där munnen är’, som det engelska uttrycket lyder. Det menar författarna till en policyrapport som tagits fram inom programmet FAIRTRANS. Rapporten analyserar vilka investeringar de 15 industrier med störst koldioxidutsläpp […]

Workshop #3 Coworking som potentiella arenor för att påskynda Sveriges klimatomvandling

Ett centralt tema för workshopen kommer vara Community Climate Commons, eller ’lokala klimatgemensamheter’ på svenska. Konceptet utgår ifrån Elinor Ostroms teorier som visade att människor genom samarbete kan förvalta gemensamma resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om kollektiv mobilisering för att engagera fler människor att aktivt delta i klimatarbete och skapa samhällsförändring. I den […]

Rapport #1 : Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

FAIRTRANS Rapport #1 Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

Rapporten baseras på forskning gjord inom programmet FAIRTRANS. Författarna har använt sig av kunskapsunderlag som har remissbehandlats och diskuterats på workshopen Vad är en rättvis koldioxidbudget? som ägde rum i mars 2022, samt andra möten med de organisationer som är parter inom FAIRTRANS. Läs rapporten här. I samband med samma workshop togs även fram policyslutsatser […]

FAIRTRANS på Bokmässan 2022

FAIRTRANS på Bokmässan 2022

FAIRTRANS PÅ BOKMÄSSAN 2022  Ambitionen var att koppla ihop kultur och vetenskap för att engagera och mobilisera kring klimatet. Programmet togs fram av Bokmässan i samarbete med Stockholm Resilience Centre och Global Utmaning med finansiering från FORMAS informationsanslag. Under mässans fyra dagar den 25-28 september anordnades totalt 51 seminarier och samtal på temat Klimatkrisen. Nio […]

Workshop #1 Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?

Bild från Workshop ! - Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?

Syftet med dagen är att tillsammans skapa innehåll till de kunskapsunderlag som tillgängliggörs inom ramen för FAIRTRANS. Konsortiet inom FAIRTRANS har, utifrån sina verksamheter, jobbat med detta i olika utsträckning och med olika förkunskaper. Programmets vetenskapliga partners har därför sammanställt ett förslag till kunskapsunderlag, som sammanfattar aktuell forskning och policyutveckling i ämnet, med syfte att […]

Kick-off med forskare och samhällsrepresentanter, 27-28 september 2021

FAIRTRANS vision är att skapa en samhällstransformation som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med respekt för de planetära gränserna och sociala målsättningar. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet.  Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs […]