Workshops

Workshop #2 Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för koldioxidbudgeten?

Workshops med konsortiet är den viktigaste formen för samverkan inom forskningsprogrammet Fairtrans. Under denna workshop är syftet att lyfta fram olika gruppers behov av investeringar för en rättvis fossilfri framtid samt diskutera om det bör finnas regler och kriterier för vilka investeringar som bör prioriteras.Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för en svensk koldioxidbudget?
Rundabordsamtal under Workshop #2

På denna workshop fördjupade vi oss i hur vi kan använda den begränsade koldioxidbudgeten för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vem får göra uttag ur denna knappa, gemensamma resurs? Först till kvarn? Eller bör vi sätta upp regler och identifiera kriterier för hur denna budget ska användas?

Fairtrans konsortium samlades på LO-borgen i Stockholm för en heldag på temat “Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för koldioxidbudgeten?” Syftet var att lyfta fram olika gruppers behov av investeringar för en rättvis fossilfri
framtid och diskutera om det bör finnas regler och kriterier för vilka investeringar som bör prioriteras. Inför workshopen hade medverkande tagit del av ett relevant kunskapsunderlag “Investeringars betydelse för klimatomställningen” som tagits fram av forskargruppen inom WP2. Det presenterades av Eva Alfredsson, KTH, Daniel Lindvall, Uppsala Universitet och Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet. 

På förmiddagen presenterade forskare inom programmet preliminära slutsatser av en studie som analyserar vilka investeringar de svenska företag med störst utsläpp gör för att ställa om. Flera parter från civilsamhället (LO, Hela Sverige Ska Leva, Hyresgästföreningen, Svensk Kolinlagring) och Sametinget presenterade sedan vilka investeringar de vill se i klimatomställningen.

I rundabordssamtal avhandlades på eftermiddagen frågorna:

  1. Vilka nyttor och potentiella målkonflikter uppstår när svensk industri investerar för den gröna omställningen?
  2. Hur kan vi överbrygga eventuella målkonflikter?
  3. Om inte industrins investeringar räcker för att klara klimatomställningen – vilka kompletterande åtgärder behövs?
  4. Vilka klimatinvesteringar och vilka stöd för omställning efterlyser din organisation?
  5. Vilka styrmedel skulle ni vilja se för att snabba på klimatomställningen, som exempelvis kan skapa incitament för ökade investeringar och andra klimatstyrande åtgärder?

Med inspel från våra parter kring vad som behövs och vilka perspektiv som bör tas till vara, kommer detta kunskapsunderlag, efter remissrunda inom konsortiet, att utvecklas till FAIRTRANS Rapport #2, med tillhörande policyslutsatser.