Website header image - 2023-11-27T083659.250

Medborgarråd om klimatet

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Under sammanlagt nio mötestillfällen kommer 50 deltagare att ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Deltagarna väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder, så att rådet speglar Sveriges befolkning. De är helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd av experter i arbetet med att föreslå klimatpolitiska åtgärder för Sverige. I slutet av maj 2024 kommer de att rösta om förslagen och presentera sina slutsatser.

 

En konsultationsgrupp bestående av personer från ett brett politiskt spektrum rådger och granskar planeringen av medborgarrådets genomförande. Under genomförandet har medborgarrådet två mentorer.

Medborgarråd om klimatet har tidigare genomförts på nationell nivå i bland annat Frankrike, Danmark och Finland men aldrig tidigare i Sverige.

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation.

Frågor & svar
Etiska principer
Kontakt
Användbara länkar

Medborgarrådet startar om…

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Medborgarråd om klimatet
Website header image - 2023-11-27T083659.250
27 nov 2023

Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet kan visa vägen till omställningen

Kan ett medborgarråd utforma hur Sverige skulle kunna leva upp till Parisavtalet? Det kommer att testas i vår av en sammanslutning av svenska universitet. Rådgivare är bland andra Bengt Westerberg, Lena Sommestad, PM Nilsson och Carolina Klüft.

Frågor och svar om Medborgarråd om Klimatet

Medborgarråd (citizens’ assembly, eller deliberative minipublic på engelska) är en deltagandeprocess som kombinerar slumpmässigt urval, tillgång till information, dialog, och beslutsfattande.

Klimatmedborgarråd har anordnats i flera delar av Europa och världen av både beslutsfattare och civilsamhälle på olika nivåer av samhället och i flera olika syften, som att:

 • Låta civilsamhällets välgrundade åsikter bidra till klimatpolitiken
 • Bryta politiska dödlägen i klimatfrågor
 • Förstå hur allmänheten prioriterar klimatåtgärder
 • Öka legitimiteten för sociala åtgärder på klimatområdet
 • Minska inflytandet av lobbyister och särintressen på klimatpolitiken
 
Läs mer om tidigare klimatmedborgarråd i Europa hos Knowledge Network On Climate Assemblies (KNOCA).

Syftet med medborgarrådet är att låta en grupp slumpvist utvalda medborgare diskutera, identifiera och presentera genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att uppnå målen i Parisavtalet.  

Ambitionen är att berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor.

Medborgarrådet har planerats inom forskningsprogrammet Fairtrans sedan mars 2022. Initiativet följer på flera medborgarråd som arrangerats runt om i Europa och världen för att stödja politiken i hanteringen av klimatfrågor. Sveriges regerings nationella samordnare för Agenda 2030 har 2022 samt 2023 föreslagit att en nationell medborgarpanel om hållbar utveckling ska tillsättas. Klimatmedborgarråd har även efterfrågats av både aktörer från civilsamhället och forskare.

”Hur bör vi i Sverige minska klimatutsläppen?” är en stor fråga med många olika dimensioner. För att bäst utnyttja de mötestillfällen som medborgarrådet ska träffas, kommer tiden att fördelas mellan:

 1. Hur Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt internationella avtal. Medborgarrådet utgår från Parisavtalet, som Sverige skrivit under. Parisavtalet syftar till att minska de globala växthusgasutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius över förindustriella nivåer, med strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Deltagarna får möjlighet att lära sig om och diskutera olika möjliga vägar för Sverige att uppfylla sitt åtagande. Läs mer om Parisavtalet hos Naturvårdsverket.
 2. En knäckfråga för Sverige är våra transportutsläpp och hur vi ska förändra vårt transportsystem. Det är ett område som betyder mycket för utsläppen, och där människor ofta tycker olika. Att minska utsläppen från transporter är avgörande för att minska Sveriges utsläpp. Det är ett område där politiken har svårt att enas. Transporter påverkar allas vardagsliv men på olika sätt, till exempel beroende på hur vi bor och arbetar.


Deltagarna kommer att få möjlighet att efterfråga ytterligare experter under processen om de anser att perspektiv saknas.

Medborgarråd om Klimatet arrangeras på initiativ av det transdisciplinära forskningsprogrammet Fairtrans, som drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. I programmet ingår även Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, samt mer än 20 organisationer, merparten från civilsamhället.

Planeringsgruppen för medborgarrådet består av forskare från fyra svenska universitet:

 • Tim Daw, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
 • Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi, Stockholms universitet
 • Stephan Barthel, professor i geospatial informationsvetenskap, Högskolan i Gävle
 • Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, Uppsala universitet
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet
 • Roger Hildingsson, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet
 • David Collste, doktor i nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Sarah Cornell, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
 • Naghmeh Nasiritousi, docent i statsvetenskap, Utrikespolitiska institutet
 • Julia Nordblad, docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
 • Jens Ergon, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
 • Laila Mendy, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

 
Vi samarbetar med en panel av internationella rådgivare som är experter inom medborgarråd:

Genom en offentlig upphandlingsprocess har Enkätfabriken fått i uppdrag att leda rekryteringsprocessen av medborgarrådet. Digidem Lab har tillsammans med Danska Teknologirådet, båda experter inom deltagande demokrati, fått ansvar för medborgarrådets genomförande.

Ambitionen med Medborgarråd om Klimatet är att främja en mer informerad och nyanserad offentlig och politisk diskussion, som stödjer politiker i att leverera en svensk klimatpolitik som uppfyller åtagandena enligt Parisavtalet.

Vi som anordnar det håller politiker informerade, bjuder in dem att ställa frågor, och hoppas att få presentera medborgarrådets rekommendationer och resultat för beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå, när processen har slutförts.

Medborgarråd om Klimatets 60 deltagare har bjudits in att delta genom ett så kallat ’demokratiskt lotteri’ som syftar till att samla en grupp personer som speglar mångfalden i det svenska samhället.

Ett rekryteringsbrev och en kort enkät skickas ut i början av januari 2023 till en slumpmässigt vald grupp invånare. Enkäten bestod av några frågor om demografi och åsikter. 

En internationellt beprövad algoritm har använts för att välja ut deltagare så att medborgarrådet speglar sammansättningen i det svenska samhället.

Deltagarna i medborgarråd om klimatet ersätts med 8000 SEK (lön före skatt) per person vid deltagande i alla träffar. Deltagarna får även sina resekostnader till och från de fysiska mötena betalda, samt ytterligare kostnader om det behövs för exempelvis barnvakt.

Tyvärr går det inte att anmäla sig till medborgarråded om klimatet frivilligt, inbjudningarna styrs genom ett “demokratiskt lotteri”. Om du får en inbjudan på posten följer du anvisningarna i brevet för att ange ditt intresse.

Medborgarrådet om klimatet möjliggörs av Fairtrans, finansierat av Mistra och Formas, samt stöd från Formas och European Climate Foundation. Ytterligare finansiering kommer från Europeiska unionens Horizon Europe-program, specifikt inom 2.5 – Klimat, energi och rörlighet, via WorldTrans-projektet (Grant Agreement No. 101081661).

Medborgarråd om Klimatets konsultationsgrupp består av offentliga personer från ett brettpolitiskt spektrum i Sverige. Gruppens roll är att granska planeringen av medborgarrådet, samt bidra till balans och legitimitet.

Följande personer är med i konsultationsgruppen:

 • Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet
 • Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion
 • PM Nilsson, vd för tankesmedjan Timbro
 • Agneta Sandström, företrädare för Sametinget
 • Jens Holm, kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad
 • Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep
 • Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot (C) för Dalarnas län
 • Lena Sommestad, tidigare socialdemokratisk miljöminister

Medborgarrådet har två mentorer under genomförandet: 

 • Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för organisationen Generation Pep 
 • Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan 

Medborgarrådet kommer att träffas vid sammanlagt nio mötestillfällen. Hela medborgarrådet kommer att träffas fysiskt den första och avslutande helgen (9-10 mars och 18-19 maj). Däremellan träffas medborgarrådet online under fem torsdagskvällar (21 mars, 11 april, 18 april, 25 april, och 2 maj).
 
Mötena kommer att hållas i närheten av Stockholm.

Vi publicerar löpande de expertföreläsningar och andra kunskapsunderlag som medborgarrådets deltagare tar del av under processen här på hemsidan, med start i mars 2024.

Konsultationsgruppen

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg

Tidigare partiledare för Folkpartiet

Carolina Klüft_2

Carolina Klüft

Idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep

PM Nilsson

PM Nilsson

Vd för tankesmedjan Timbro

Lena Sommestad

Lena Sommestad

Tidigare socialdemokratisk miljöminister

Ulrika Liljeberg, Centerpartiet 221006

Ulrika Liljeberg

Riksdagsledamot (C) för Dalarnas län

 

Jens Holm

Jens Holm

Kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad

Agneta Sandström Sametinget

Agneta Sandström

Företrädare för Sametinget

Silvia Kakembo Arena Opinion hemsida

Silvia Kakembo

Byråchef på Arena Opinion

Mentorer

Sverker Sörlin, professor miljöhistoria vid KTH

Sverker Sörlin

Författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan

Carolina Klüft_2

Carolina Klüft

Idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep

Medborgarrådets etiska principer

Medborgarrådet utgår från Sveriges åtagande enligt Parisavtalet. Parisavtalet syftar till att minska de globala växthusgasutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius över förindustriella nivåer, med strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Läs mer om Parisavtalet hos Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/det-globala-klimatarbetet/parisavtalet/vad-ar-parisavtalet/

 

Medborgarrådet strävar efter att upprätthålla följande sju principer:

 1. Inkludering: Alla boende i Sverige över 15 år, oavsett politisk hemvist, utbildningsnivå, och  andra demografiska parametrar, harlika möjlighet att bli utvalda att delta, inklusive grupper som ofta är underrepresenterade i offentliga och politiska debatter.
 2. Transparens och intergritet: Governancestrukturen, finansiering och beslut om utformningen av medborgarrådet delas offentligt och och granskas av oberoende expertrådgivare och en konsultationsgrupp.
 3. Vetenskaplig trovärdighet och sanningsenlighet: Deltagarna kommer att ha tillgång till en rad korrekt, relevant och lättillgänglig evidens. De kan själva ställa frågor och föreslå vittnen. Olika perspektiv uppmuntras, men argument bör beaktas i förhållande till tillförlitliga källor av data och vetenskaplig evidens..
 4. Deliberativa ideal: Facilitering av medborgarrådet ska stödja noga och aktivt lyssnande samt delande och övervägande av flera perspektiv och resonemang. Varje deltagare ska har möjlighet att bli hörd. Argument bör betraktas respektfullt men kritiskt.
 5. Återspeglar komplexitet: Processen bör uppmuntra och dra nytta av systemtänkande och förståelse för hur olika frågor och processer påverkar varandra över tid.
 6. Icke-styrd process: Målet är att tillhandahålla en plats och information som främjar deltagarnas mandat att utveckla och artikulera sina egna åsikter som svar på frågan som diskuteras. Alla deltagarna har möjlighet att anonymt bidra till en utvärdering av processen som kommer att publiceras vid processens slut.
 7. Omsorgsplikt: Deltagarnas välbefinnande bör säkerställas. Sekretessen och anonymiteten för deltagarna bör skyddas. De är informerade och har kontroll över hur personuppgifter kan användas.

Kontakta oss

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss:

 • Tim Daw, projektledare för medborgarrådet om klimatet, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet: tim.daw@su.se
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet, daniel.lindvall@geo.uu.se


Mer information om processen som ligger till grund för vårt medborgarråd om klimatet hittar du i det här informationsbladet.

Användbara länkar

 • KNOCA – Knowledge on Climate Assemblies är ett europeiskt nätverk för att dela kunskap om att planera och genomförande klimatmedborgarråd.
 • Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion genomfördes under våren 2023.
 • Digidem Lab är ett arbetarägt kooperativ som designar och utvecklar metoder för politisk och demokratisk innovation. 
 • Teknologirådet (Danish Board of Technology) är en ideell organisation som har mer än 30 års erfarenhet av att involvera medborgare och andra berörda parter i beslutsprocesser, där de utbildas i att på ett kvalificerat sätt delta i lösningen av konkreta problem i samhället.
 • Enkätfabriken är ett undersökningsföretag som ansvarar för rekrytering av deltagare till Medborgarråd om Klimatet via ett “demokratiskt lotteri”.
 

Initiativet finansieras av

Mistra_logo
Formas_symbol_liggande_rgb
European_Climate_Foundation
normal-reproduction-high-resolution