Om medborgarrådet om klimatet

Expertföreläsare

För att stötta medborgarrådets process ger 15 av Sveriges främsta experter inom olika relevanta kunskapsområden korta presentationer för rådsmedlemmarna. Tillsammans ger de olika perspektiv på klimatfrågan och -lösningarna. Deras presentationer publiceras löpande nedan. 

Markku Rummukainen

Professor i klimatologi, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

Spela videoklipp

”Klimatförändring och klimatvetenskap”

Naghmeh Nasiritousi

Forskare klimatpolitik, universitetslektor, Linköpings universitet


Spela videoklipp

”Internationell klimatpolitik och Parisavtalet”

Mikael Karlsson

Docent i miljövetenskap, universitetslektor i klimatledarskap, Uppsala universitet

Spela videoklipp

”Klimatpolitiken gör skillnad”

Åsa Persson

Ordförande, Klimatpolitiska rådet, forskningsdirektör, SEISpela videoklipp

”Svenska klimatutsläpp och klimatpolitiska åtgärder”

Anders Wijkman

Hedersordförande, Romklubben

Spela videoklipp

”Resursanvändning och klimatkris”

Lisen Schultz

Vice chef, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Spela videoklipp

”Den gröna industriomställningen”

Åsa Larsson Blind

Vice ordförande, Samerådet

Spela videoklipp

”Urfolksperspektiv på klimatkrisen”

Sverker Carlsson Jagers

Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Spela videoklipp

”Klimatpolitikens genomförbarhet – om acceptans och rättvisa”

Sven Hunhammar

Måldirektör, Trafikverket


Spela videoklipp

”Hur kan transportsektorn nå sina klimatmål?”

Karolina Isaksson

Professor, Statens Väg- och transportforsknings-institut (VTI)

Spela videoklipp

”Omställning till hållbar mobilitet i städer”

Jörgen Larsson

Seniorforskare, Chalmers Tekniska Högskola

Spela videoklipp

”Hur kan klimatpåverkan från flyg minska?”

Maria Bratt Börjesson

Professor, Statens Väg- och transportforsknings-institut (VTI)

Spela videoklipp

”Kommentar om transportutsläpp”

Bengt Johansson

Docent i miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola

Anders Roth

Mobilitetsexpert, IVL Svenska miljöinstitutet

Spela videoklipp

”Vägskatt för personbilar och lastbilar”

Frances Sprei

Biträdande professor i hållbar mobilitet, Chalmers Tekniska Högskola

Spela videoklipp

”Elektrifiering och biobränsle”

Annika Nordlund

Docent i miljö- och socialpsykologi, Umeås Universitet

Spela videoklipp

”Vår miljöpåverkan och vad som motiverar hållbart beteende”

Åsa Knaggård

Docent och universitetslektor vid Lunds Universitet

Spela videoklipp

”Forskares roller i klimatpolitik”

Per Elinder Liljas

Frilansjournalist baserad i Sydostasien

Spela videoklipp

”Batterimineralförsörjning i Sydostasien”

André Månberger

Universitetslektor, miljö- och energisystem, Lunds Universitet

Spela videoklipp

”Teknikutvecklingens miljöpåverkan”

PM Nilsson

VD för tankesmedjan Timbro

Spela videoklipp

”Perspektiv på regeringens klimatpolitik”

Mentorer

Mentorernas roll är att välkomna medborgarrådets medlemmar in i processen, och att vara med under delar av träffarna för att ge stöd och inspiration under vägen.

Sverker Sörlin, professor miljöhistoria vid KTH

Sverker Sörlin

Författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan

Spela videoklipp

Carolina Klüft​

Idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep

Konsultationsgruppen

Konsultationsgruppens roll är att granska och ge råd i planeringen av medborgarrådet, samt bidra till balans och legitimitet. Gruppen består av offentliga personer från ett brett politiskt spektrum i Sverige. 

Bengt Westerberg

Tidigare partiledare för Folkpartiet

Carolina Klüft

Idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep

PM Nilsson

Vd för tankesmedjan Timbro

Lena Sommestad

Tidigare socialdemokratisk miljöminister

Ulrika Liljeberg

Riksdagsledamot (C) för Dalarnas län

Jens Holm

Kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad

Agneta Sandström

Företrädare för Sametinget

Silvia Kakembo

Byråchef på Arena Opinion

Medborgarrådets etiska principer

Medborgarrådet utgår från Sveriges åtagande enligt Parisavtalet. Parisavtalet syftar till att minska de globala växthusgasutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius över förindustriella nivåer, med strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Läs mer om Parisavtalet hos Naturvårdsverket. 

Medborgarrådet strävar efter att upprätthålla följande sju principer:

  1. Inkludering: Alla boende i Sverige över 15 år, oavsett politisk hemvist, utbildningsnivå, och  andra demografiska parametrar, harlika möjlighet att bli utvalda att delta, inklusive grupper som ofta är underrepresenterade i offentliga och politiska debatter.
  2. Transparens och intergritet: Governancestrukturen, finansiering och beslut om utformningen av medborgarrådet delas offentligt och och granskas av oberoende expertrådgivare och en konsultationsgrupp.
  3. Vetenskaplig trovärdighet och sanningsenlighet: Medlemmarna kommer att ha tillgång till en rad korrekt, relevant och lättillgänglig evidens. De kan själva ställa frågor och föreslå vittnen. Olika perspektiv uppmuntras, men argument bör beaktas i förhållande till tillförlitliga källor av data och vetenskaplig evidens..
  4. Deliberativa ideal: Facilitering av medborgarrådet ska stödja noga och aktivt lyssnande samt delande och övervägande av flera perspektiv och resonemang. Varje deltagare ska har möjlighet att bli hörd. Argument bör betraktas respektfullt men kritiskt.
  5. Återspeglar komplexitet: Processen bör uppmuntra och dra nytta av systemtänkande och förståelse för hur olika frågor och processer påverkar varandra över tid.
  6. Icke-styrd process: Målet är att tillhandahålla en plats och information som främjar deltagarnas mandat att utveckla och artikulera sina egna åsikter som svar på frågan som diskuteras. Alla deltagarna har möjlighet att anonymt bidra till en utvärdering av processen som kommer att publiceras vid processens slut.
  7. Omsorgsplikt: Deltagarnas välbefinnande bör säkerställas. Sekretessen och anonymiteten för deltagarna bör skyddas. De är informerade och har kontroll över hur personuppgifter kan användas.