Frågor och svar om medborgarråd om klimatet

Medborgarråd (citizens’ assembly, eller deliberative minipublic på engelska) är en deltagandeprocess som kombinerar slumpmässigt urval, tillgång till information, dialog, och beslutsfattande.

Klimatmedborgarråd har anordnats i flera delar av Europa och världen av både beslutsfattare och civilsamhälle på olika nivåer av samhället och i flera olika syften, som att:

 • Låta civilsamhällets välgrundade åsikter bidra till klimatpolitiken
 • Bryta politiska dödlägen i klimatfrågor
 • Förstå hur allmänheten prioriterar klimatåtgärder
 • Öka legitimiteten för sociala åtgärder på klimatområdet
 • Minska inflytandet av lobbyister och särintressen på klimatpolitiken
 
Läs mer om tidigare klimatmedborgarråd i Europa hos Knowledge Network On Climate Assemblies (KNOCA).

Syftet med medborgarrådet är att låta en grupp slumpvist utvalda medborgare diskutera, identifiera och presentera genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att uppnå målen i Parisavtalet.  

Ambitionen är att berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor.

Medborgarrådet har planerats inom forskningsprogrammet Fairtrans sedan mars 2022. Initiativet följer på flera medborgarråd som arrangerats runt om i Europa och världen för att stödja politiken i hanteringen av klimatfrågor. Sveriges regerings nationella samordnare för Agenda 2030 har 2022 samt 2023 föreslagit att en nationell medborgarpanel om hållbar utveckling ska tillsättas. Klimatmedborgarråd har även efterfrågats av både aktörer från civilsamhället och forskare.

”Hur bör vi i Sverige minska klimatutsläppen?” är en stor fråga med många olika dimensioner. För att bäst utnyttja de mötestillfällen som medborgarrådet ska träffas, kommer tiden att fördelas mellan:

 1. Hur Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt internationella avtal. Medborgarrådet utgår från Parisavtalet, som Sverige skrivit under. Parisavtalet syftar till att minska de globala växthusgasutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius över förindustriella nivåer, med strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Deltagarna får möjlighet att lära sig om och diskutera olika möjliga vägar för Sverige att uppfylla sitt åtagande. Läs mer om Parisavtalet hos Naturvårdsverket.
 2. En knäckfråga för Sverige är våra transportutsläpp och hur vi ska förändra vårt transportsystem. Det är ett område som betyder mycket för utsläppen, och där människor ofta tycker olika. Att minska utsläppen från transporter är avgörande för att minska Sveriges utsläpp. Det är ett område där politiken har svårt att enas. Transporter påverkar allas vardagsliv men på olika sätt, till exempel beroende på hur vi bor och arbetar.


Deltagarna kommer att få möjlighet att efterfråga ytterligare experter under processen om de anser att perspektiv saknas.

Medborgarråd om Klimatet arrangeras på initiativ av det transdisciplinära forskningsprogrammet Fairtrans, som drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. I programmet ingår även Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, samt mer än 20 organisationer, merparten från civilsamhället.

Planeringsgruppen för medborgarrådet består av forskare från fyra svenska universitet:

 • Tim Daw, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
 • Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi, Stockholms universitet
 • Stephan Barthel, professor i geospatial informationsvetenskap, Högskolan i Gävle
 • Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, Uppsala universitet
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet
 • Roger Hildingsson, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet
 • David Collste, doktor i nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Sarah Cornell, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
 • Naghmeh Nasiritousi, docent i statsvetenskap, Utrikespolitiska institutet
 • Julia Nordblad, docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
 • Jens Ergon, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
 • Laila Mendy, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

 
Vi samarbetar med en panel av internationella rådgivare som är experter inom medborgarråd:

Genom en offentlig upphandlingsprocess har Enkätfabriken fått i uppdrag att leda rekryteringsprocessen av medborgarrådet. Digidem Lab har tillsammans med Danska Teknologirådet, båda experter inom deltagande demokrati, fått ansvar för medborgarrådets genomförande.

Ambitionen med Medborgarråd om Klimatet är att främja en mer informerad och nyanserad offentlig och politisk diskussion, som stödjer politiker i att leverera en svensk klimatpolitik som uppfyller åtagandena enligt Parisavtalet.

Vi som anordnar det håller politiker informerade, bjuder in dem att ställa frågor, och hoppas att få presentera medborgarrådets rekommendationer och resultat för beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå, när processen har slutförts.

Medborgarråd om Klimatets 60 medlemmar har bjudits in att delta genom ett så kallat ’demokratiskt lotteri’ som syftar till att samla en grupp personer som speglar mångfalden i det svenska samhället.

Ett rekryteringsbrev och en kort enkät skickas ut i början av januari 2023 till en slumpmässigt vald grupp invånare. Enkäten bestod av några frågor om demografi och åsikter. 

En internationellt beprövad algoritm har använts för att välja ut medlemmar så att medborgarrådet speglar sammansättningen i det svenska samhället.

Medlemmarna i medborgarråd om klimatet ersätts med 8000 SEK (lön före skatt) per person vid deltagande i alla träffar. Medlemmarna får även sina resekostnader till och från de fysiska mötena betalda, samt ytterligare kostnader om det behövs för exempelvis barnvakt.

Tyvärr går det inte att anmäla sig till medborgarråded om klimatet frivilligt, inbjudningarna styrs genom ett “demokratiskt lotteri”. Om du får en inbjudan på posten följer du anvisningarna i brevet för att ange ditt intresse.

Medborgarrådet om klimatet möjliggörs av Fairtrans, finansierat av Mistra och Formas, samt stöd från Formas och European Climate Foundation. Ytterligare finansiering kommer från Europeiska unionens Horizon Europe-program, specifikt inom 2.5 – Klimat, energi och rörlighet, via WorldTrans-projektet (Grant Agreement No. 101081661).

Medborgarråd om Klimatets konsultationsgrupp består av offentliga personer från ett brettpolitiskt spektrum i Sverige. Gruppens roll är att granska planeringen av medborgarrådet, samt bidra till balans och legitimitet.

Följande personer är med i konsultationsgruppen:

 • Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet
 • Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion
 • PM Nilsson, vd för tankesmedjan Timbro
 • Agneta Sandström, företrädare för Sametinget
 • Jens Holm, kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad
 • Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep
 • Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot (C) för Dalarnas län
 • Lena Sommestad, tidigare socialdemokratisk miljöminister

Medborgarrådet har två mentorer under genomförandet: 

 • Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för organisationen Generation Pep 
 • Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan 

Medborgarrådet kommer att träffas vid sammanlagt nio mötestillfällen. Hela medborgarrådet kommer att träffas fysiskt den första och avslutande helgen (9-10 mars och 18-19 maj). Däremellan träffas medborgarrådet online under fem torsdagskvällar (21 mars, 11 april, 18 april, 25 april, och 2 maj).
 
Mötena kommer att hållas i närheten av Stockholm.

Följ oss på sociala medier (sök på ”medborgarråd om klimatet”) och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi publicerar löpande de expertföreläsningar och andra kunskapsunderlag som medborgarrådets deltagare tar del av under processen här på hemsidan, med start i mars 2024.

Våra noggrant utvalda experter följer tydliga kriterier. De ska inneha relevant expertis, erfarenhet av offentlig kommunikation och främja mångfald inom kunskapsförmedlargruppen, vad gäller till exempel kön och åldrar. Tillsammans ska de bidra till en till mångsidig bild av klimatfrågan genom att tillhandahålla olika perspektiv. Vårt mål är att främja en bred representation av röster och åsikter, allt inom ramen för vad som betraktas som rimlig oenighet. Vi strävar efter en inkluderande diskussion som reflekterar den mångfald av synsätt som berikar klimatdebatten.

Medborgarrådet strävar inte efter fullständig representativitet, men prioriterar mångfald i åsikter och demografi. Huvudfokus är inte att undersöka deltagarnas åsikter om förslag, utan att möjliggöra samtal om klimatfrågor med stöd från olika experter, och nå gemensamma ståndpunkter. Inom forskningsprogrammet FAIRTRANS har vi även genomfört en enkät med över 5000 deltagare för att bredda perspektiven.