Workshops

Rapport från Workshop: Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

FAIRTRANS lanserar rapport och policyslutsatser med underlag från Workshop i mars 2022
Screenshot 2023-01-19 at 11-12-15 FAIRTRANS Rapport 1. Rättvisa CO2-budgetar 19 december TH.pdf

Rapporten baseras på forskning gjord inom programmet FAIRTRANS. Författarna har använt sig av kunskapsunderlag som har remissbehandlats och diskuterats på workshopen Vad är en rättvis koldioxidbudget? som ägde rum i mars 2022, samt andra möten med de organisationer som är parter inom FAIRTRANS.

Läs rapporten här.

I samband med samma workshop togs även fram policyslutsatser som diskuterats med parter. Läs policyslutsatserna här.